Affärsplan 2, Storholmen

Visning

  • Visning enligt överenskommelse!

Lättbebyggd sjötomt med egna badklippor och utsikt över två fjärdar. Tomten ligger centralt belägen vid krog och kommunikation. Tomten är plan och består idag av ängsmark och gräs, strandlinjen består av klippor. Byggrätt för brygga finns enligt detaljplan. Liten friggebod samt bod finns idag på tomten. Här finns möjlighet att uppföra ett eget drömhus med lätt åtkomst till allmän brygga samt att med egen båt nå Lidingö på 5 minuter där parkering finns. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp finns vid tomtgräns.

Byggrätt

BESTÄMMELSER I DETALJPLANEN SOM GÄLLER FÖR FASTIGHETEN

ANVÄNDNING: Bostäder. Friliggande. Maximalt en huvudbyggnad och två

komplementbyggnader.

ANVÄNDNING OMRÅDE:

Bostadsmark samt allmän plats parkmark. Parkmarken utgör engemensamhetsanläggning. Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

VÅNINGSANTAL: Maximalt 1 våning. Mindre takkupor får anordnas på huvudbyggnad på 30 % av

fasadens längd. Kupornas nock ska sitta minst 0,8 m lägre än huvudbyggnadens

taknock. Vid beräkning av byggnadshöjd ska bortses från planenliga takkupor.

Källare/källarvåning får inte anordnas.

BYGGNADSAREA: 60 kvm för huvudbyggnad. Totalt maximalt 30 kvm för komplementbyggnader.

Största tillåtna öppenarea för altan är 20 kvm utöver angiven byggnadsarea.

Som altan räknas uteplats högre än eller lika med 60 cm ovan mark.

BYGGNADSHÖJD: Byggnadshöjden får vara maximalt 4,5 meter för huvudbyggnad och 3 meter för

komplementbyggnad. Nockhöjden får vara maximalt 6,5 meter för huvudbyggnad och 4,0 meter för

komplementbyggnad.

TAKLUTNING: Taklutning får vara mellan 15 till 27 grader.

PLACERING: Minsta tillåtna avstånd från byggnadens fasad eller altan till tomtgräns:

4 m. Minsta tillåtna avstånd mellan byggnader på samma tomt: 4 meter.

Komplementbyggnader får placeras intill 2 meter från tomtgräns efter

grannens medgivande samt om minsta avstånd mellan byggnader på olika

sidor fastighetsgräns inte understiger 8 meter. Byggnader ska placeras

terränganpassat. Sprängning ska så långt möjligt undvikas.

GESTALTNING: Ny bebyggelse ska utformas med träfasader och tegelröda takpannor alternativt

falsade släta plåttak som ansluter till omgivningens karaktärsdrag. Takutformning

ska vara sadeltak eller brutet sadeltak med nock i husets längdriktning.

Nya komplementbyggnader får ha takmaterial och takfärg som befi ntlig

huvudbyggnad. Komplementbyggnader får utformas med pulpettak.

ÄNDRAD LOVPLIKT: Bygglov krävs inte för uppförande av komplementbyggnader som är placerade

minst 4 meter från tomtgräns och minst 4 meter från huvudbyggnad och som i

övrigt uppfyller övriga planbestämmelser.

ÖVRIGT: Dagvatten ska infi ltreras på den egna tomten.

 

ÖVRIG INFORMATION

MÖJLIGHET TILL AVSTYCKNING: Nej

STRANDSKYDD: Nej

ÖVERSIKTSPLANEN:

Visionen som anges i översiktsplanen är att Storholmsöarna fortsatt utgörs av

småskalig fritids- och bostadsbebyggelse. Någon bebyggelseutveckling utöver

gällande detaljplan bör inte medges.

PÅ GÅNG:

I skrivande stund finns inga pågående nya detaljplaneprojekt som berör

fastigheten.

RIKSINTRESSE:

Storholmsöarna ingår i ett av de skärgårdsområden som anges i miljöbalkens

fjärde kapitel som riksintresseområde med hänsyn till natur- och kulturvärden.

Eftersom öarna till största delen är bebyggda bedöms de inte beröras av några

riksintressen.

 

Byggnadsbeskrivning

SMÅHUSENHET, HELÅRSBOSTAD FÖR 1-2 FAMILJER (220) (220)
Byggnad, värde: 84 000 kr
Mark, värde: 3 581 000 kr
Summavärde: 3 665 000 kr

Taxeringsår: 2018
Byggår: 1969
Värdeår: 1969

Allmänt om fastigheten

Taxeringsvärde totalt
4 317 000 kr

Taxeringskod
220

Fastighetsbeteckning
STORHOLMEN 1:30

Boendeform
Friköpt - Småhus

Pantbrev
2 st om totalt 2 020 000 kr

Byggnadssätt

Vatten och avlopp
Vatten saknas/Avlopp saknas.

Servitut

01-IM4-25/233 - 1 Avtalsservitut villa

GA1 Gemensamhetsanläggning LIDINGÖ STORHOLMEN GA:3

GA2 Gemensamhetsanläggning LIDINGÖ LIDINGÖ GA:22

GA3 Gemensamhetsanläggning LIDINGÖ STORHOLMEN GA:2

3 Avtalsservitut 1925-04-16

0186IM-12/7116 - 1 Avtalsservitut väg 2012-03-16

4 Avtalsservitut 2012-03-16

0186-15/11 - 1 Officialservitut gångväg 2017-01-12

Planbestämmelser

detaljplan: Storholmen 1:2 m fl,storholmsöarna (2011-02-10)

Pris
5 900 000 kr /hbj.
Adress
Affärsplan 2,
181 29 Lidingö
Område
Storholmen
Storlek
Boarea: 15 Kvm
Baserad på: Fastighetsregistret Biarea: 7 Kvm
Baserad på: Fastighetsregistret Tomtarea: 1298 Kvm
Baserad på: Fastighetsregistret
Byggnadsår
1969
Jonas Gadelius
Ansvarig Mäklare

Jonas Gadelius

Fredrik Brunlid
Biträdande Mäklare

Fredrik Brunlid